ប្រព័ន្ធតាមដានជំងឺឆ្លងកូវីដ១៩
(គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី២៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០២១)