ប្រព័ន្ធតាមដានជំងឺឆ្លងកូវីត១៩
(គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី២២ ខែមករា ឆ្នាំ ២០២១)
ប្រទេសកម្ពុជា
456
ភ្នំពេញ
270
បន្ទាយមានជ័យ
53
ព្រះសីហនុ
40
បាត់ដំបង
26
កំពង់ចាម
16
ប៉ៃលិន
14
សៀមរាប
9
ត្បូងឃ្មុំ
8
កែប
4
កំពង់ស្ពឺ
3
កំពង់ឆ្នាំង
3
ឧត្ដរមានជ័យ
2
កណ្ដាល
2
កោះកុង
2
កំពត
2
ព្រះវិហារ
2