ប្រព័ន្ធតាមដានជំងឺឆ្លងកូវីត១៩
(គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០២០)
ប្រទេសកម្ពុជា
125
ចំនួនករណីឆ្លងជំងឺ Covid-19 សរុប
125
ករណីអ្នកកំពុងផ្ទុកជំងឺ
2
ករណីជាសះស្បើយ
123
ករណីអ្នកជំងឺស្លាប់
0
ព្រះសីហនុ
40
ភ្នំពេញ
30
កំពង់ចាម
16
បាត់ដំបង
8
សៀមរាប
7
បន្ទាយមានជ័យ
5
កែប
4
ត្បូងឃ្មុំ
4
កំពង់ឆ្នាំង
3
កណ្ដាល
2
កោះកុង
2
កំពត
2
ព្រះវិហារ
2