ប្រព័ន្ធតាមដានជំងឺឆ្លងកូវីត១៩
(គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី១៤ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០២០)
ប្រទេសកម្ពុជា
273
ចំនួនករណីឆ្លងជំងឺ Covid-19 សរុប
273
ករណីអ្នកកំពុងផ្ទុកជំងឺ
48 (1 ថ្មី)
ករណីជាសះស្បើយ
225 (2 ថ្មី)
ករណីអ្នកជំងឺស្លាប់
0
ភ្នំពេញ
171
ព្រះសីហនុ
40
កំពង់ចាម
16
ត្បូងឃ្មុំ
8
បាត់ដំបង
8
សៀមរាប
7
បន្ទាយមានជ័យ
5
កែប
4
កំពង់ស្ពឺ
3
កំពង់ឆ្នាំង
3
កណ្ដាល
2
កោះកុង
2
កំពត
2
ព្រះវិហារ
2