ប្រព័ន្ធតាមដានជំងឺឆ្លងកូវីដ១៩
(គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២១)