ប្រព័ន្ធតាមដានជំងឺឆ្លងកូវីដ១៩
(គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី២២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២១)